Asistenční canisterapeutický pes pro děti s vícečetným postižením a ostatní psi

Asistenční canisterapeutický pes pro děti s vícečetným postižením a ostatní psi

Je takový pes, který pomáhá především osobě pečující o postiženou osobu a napomáhá při její rehabilitaci. Klienti jsou zpravidla lidé s kombinovaným postižením, velmi často malé děti, u kterých lze dosáhnout rehabilitací zlepšení jejich zdravotního stavu či zmírnit progresi onemocnění. Osobě pečující pomáhá podobně jako asistenční pes pro tělesně postižené (je rozvedeno v kapitole Asistenční psi pro tělesně postižené).

Rehabilitace je speciální proces, vyžadující velkou trpělivost psa - polohování (je rozvedeno v kapitole Polohování), rozvíjení hrubé a jemné motoriky, motivace při nácviku sociálních dovedností, pes podněcuje verbální i neverbální komunikaci, pomáhá rozvíjet orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, zvýšení sebevědomí.

Další asistenční psi

Asistenční doprovodný pes pro seniory

Zvláštním typem asistenčního psa, který se ve světě začíná objevovat je asistenční doprovodný pes pro seniory. Je to pes, který je vycvičen k tomu, aby dělal společnost a zároveň pomáhal seniorům s onemocněním, jako je Alzheimerova choroba či stařecká demence. Stáří sebou nese mnoho strastí a může-li někomu pomoci k důstojnému stáří asistenční pes, pak je to jistě dobrá volba. Asistenční doprovodný pes kompenzuje duševní postižení seniora např. tím, že ho dovést z vycházky domů, je-li jeho pán indisponován. Lidé postižení tak závažným onemocněním jako je např. Alzheimerova choroba mohou často trpět velkou úzkostí a dezoriantací a pohled do známé tváře jejich psa jim přináší úlevu a pocit bezpečí. Pes také automaticky podává věci ponechané např. na lavičce v parku a nikdy svého pána neopouští. Důležité je označení psa i informace o totožnosti, případně o medikaci seniora, neboť těmto lidem se často stává, že zapomenou, kam si věci dají, jsou zmateni a nevědí ani kde bydlí, ani jak se jmenují. Informace, které pes nosí v kapsičce svého postroje, mohou ušetřit perné chvilky rodině seniora a jemu mohou pomoci v nesnázích.

Signální pes pro alergiky

Signální psi pro alergiky jsou vycvičeni k detekování alergenů, které způsobují astmatické záchvaty a alergické reakce. Takový také pes nosí v kapse svého postroje informace o tom, jak poskytnout v případě potřeby první pomoc postižené osobě.